Kerk en Financiën

Zoals elke organisatie hebben wij te maken met kosten die wij gezamenlijk willen opbrengen. Bij de te maken kosten kunt u denken aan het bezit van het kerkgebouw en de salariskosten van onze predikant. Daarnaast dienen wij ook afdrachten te doen aan de landelijke instanties.

 

De inkomsten van onze kerk bestaan voornamelijk uit VVB (Vaste Vrijwillige Bijdrage) van onze leden, collectes tijdens de kerkdiensten, giften.

 

Rekeningnummer t.b.v. alle financiële bijdrage is: NL 22 RABO 01551.85.691

Uitleg m.b.t. VVB:
Het lid zijn van de gemeente Rijsbergen brengt ook enige financiële verplichtingen met zich mee. Jaarlijks dragen wij circa € 90,-- per lid af aan het landelijk kerkverband.
Hiermee worden de kosten voor o.a. opleidingen, pensioenvoorziening van predikanten, steun behoevende studenten en kerken betaald.

Naast deze externe verplichtingen hebben wij ook eigen uitgaven die hieruit bekostigd dienen te worden. Om u een richtlijn te geven over de hoogte van de Vaste en Vrijwillige Bijdragen, spreken we van ongeveer 5% van het bruto-inkomen.

 

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Nederlandse Gereformeerde kerk te Rijsbergen 

 

RSIN/Fiscaal nummer: RSIN 824169128

KVK nummer 77626559

Website adres: www.ngkrijsbergen.nl 

E-mail: penningmeester@ngkrijsbergen.nl

Adres: Gommerstraat 87 

Postcode: 4891 AP 

Plaats: Rijsbergen

Kerk & Financiën - Beleidsdocument

Financieel jaarverslag 2023